PDSZ: Érdekvédelem, jogvédelem, függetlenség, szolidaritás, szolgáltatás
A fizetési fokozat és kategória megállapítása
2015. március 05. 17:20
Cimkék: pdsz
Háromévenként vagy három év szakmai gyakorlat teljesítése után kerülnek a pedagógusok magasabb fizetési fokozatba? Elsőként a szóhasználatot kell egyértelműen tisztázni...

- a végzettség szintje a Felsőoktatási tv. és az Nkt. 97.§ (20/a) bekezdése szerint lehet középfokú, alapfokozat (főiskolai végzettség), mesterfokozat (egyetemi vagy mesterfokozatú végzettség)

- fizetési fokozat: a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 2-4. §-ai szerint: Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár

- fizetési kategória: Nkt. 64.§ (5) szerint háromévenként emelkedő mutatószám

Ha tehát egy pedagógus besorolását kell meghatároznunk pl. a pedagógus kinevezési okiratában, illetményének meghatározásakor, először azt kell pontosan tisztáznunk, hogy

- mi a végzettségének szintje: alapfokozat vagy mesterfokozat,

- mi a fizetési fokozata: gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus

- mi a fizetési kategóriája: 1, 2, …. 15. kategória valamelyike – Nkt. 7. sz. melléklete

Köznevelési törvény:

64. § (2) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései - a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével - nem alkalmazhatóak.

64. § (5) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott - a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.

Az Nkt. 7. sz. melléklete csupán évekről beszél, nem pedig szakmai gyakorlatról. A szakmai gyakorlat éveit a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 13.§-a világosan csupán a magasabb fokozatba, nem pedig a magasabb kategóriába történő előrelépéshez köti. A magasabb kategóriánál csupán az évek számát határozza meg a törvény 7. sz. melléklete, nem pedig a szakmai gyakorlat éveinek számát.

Következtetés: Az Nkt. világosan elrendeli, hogy háromévenként kerülnek a pedagógusok magasabb kategóriába! A 7. sz. melléklet a magasabb kategóriába lépésnél nem tartalmazza a szakmai gyakorlat éveit, csupán – összhangban az Nkt. 64.§ (5)-tel – a naptári éveket.

Kjt: 85. § (3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - rendeletben határozza meg

ae) azokat a munkaköröket, illetve munkakörönként - a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenértékű - azon iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettséget, amellyel a közalkalmazott által korábban ellátott, a 22. § (3) bekezdés szerinti jogviszony tartamát a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani. Következtetés: Ez a Kjt-szakasz érdektelen problémánk szempontjából. Talán csak azt a felhatalmazást tartalmazza, amelyet a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a legalább 6 év bármely munkakörben történő munkavégzés esetén mentesít a gyakornoki szakasz teljesítése alól. 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet

2. § (1) A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus-munkakörben foglalkoztatottat (a továbbiakban: pedagógus) Gyakornok fokozatba (a továbbiakban: gyakornok) kell besorolni.

13. § (1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat a) pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai tevékenységgel szerezhető meg.

(2) A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a foglalkoztatási jogviszony esetén a fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama, továbbá a jogviszonyban pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a munkakörre megállapított heti neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának huszonöt százalékát.

Következtetés: A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az előírt szakmai gyakorlatot kizárólag a magasabb fokozatba, nem pedig a magasabb kategóriába történő lépéshez köti. Figyelembe veszi még a szakmai gyakorlatot a minősítésre történő jelentkezés feltételeinek megállapításánál.

Képgalériák
2018. július 11.
2018. május 20.
Cimkefelhő
Naptár
Videók
2018. július 11. 17:28
2018. július 11. 17:18